Przedszkole Krasnal w Szczecinie

Przedszkole Krasnal Szczecin

przedszkole niepubliczne stworzone dla dzieci | Szczecin ul.Dunikowskiego 3, tel.91 482 06 91

O Przedszkolu

dnia 23 stycznia 2016

Przedszkole Niepubliczne „KRASNAL” powstało w 1994 roku w Szczecinie.
Nasze Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie
oświaty i zarządzaniem MENiS w sprawie prowadzenia placówek niepublicznych.
Do Naszego przedszkola uczęszczają Dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
Prowadzimy również grupę spełniającą obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Jesteśmy znaną, sprawdzoną i rzetelną placówka.

Nasza kadra pedagogiczna posiada pełne
kwalifikacje wymagane przy pracy z Dziećmi.
W Przedszkolu kierujemy się następującymi regułami :

 • Preferujemy otwarty styl pracy nauczyciela
 • Uznajemy prawo każdego Dziecka
  do indywidualnego rozwoju
 • Pozostawiamy duża swobodę dla
  Rodziców przy wyborze
  sposobu pracy z Dzieckiem
 • Tworzymy warunki do
  działalności twórczej Dzieci
 • Tworzymy życzliwą
  atmosferę i więź emocjonalną
 • Zachowujemy właściwe proporcje w sposobie werbalnego
  komunikowania się z Dzieckiem
 • uwzględniamy indywidualne wskazania dietetyczne .

Zgonie z nową podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do  racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenie stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie  umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Obszary działalności edukacyjnej przedszkola:

 1.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę, muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę, różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Przedszkole Krasnal mieści się w Szczecinie przy ulicy Dunikowskiego 3